Son

Cuban and Caribbean music
Guaguancó, son, bolero, guaracha
Cuban son etc.
Cuban dance music
Salsa, son, cha cha cha
Cuban timba and son